Jubileusz bibliotek 17 lutego 2014


Pierwszą pracownicą była Janina Żukowska, która prowadziła ją do 1959 roku. Następnie przez rok, do 1960 r. pracowała Elżbieta Hetmańska. Od 1961 r. do 1966 r. Urszula Wyzujak. Od 1967 roku pracę w bibliotece podjęła Anna Bajon, która pracowała do października 1981 roku, a od listopada 1981 roku do chwili obecnej Barbara Adamczak.
W czerwcu 1968 roku została zlikwidowana Gromadzka Rada Narodowa w Czaczu, ale bibliotekę pozostawiono z dawną nazwą.
W wyniku następnego podziału administracyjnego w 1973 roku biblioteka zmieniła nazwę na Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śmigiel Filia Biblioteczna w Czaczu.
Od założenia w 1949 r., do 1993 r. biblioteka mieściła się w pałacu w Czaczu, zmieniając tylko pomieszczenia. Pierwsze pomieszczenie o wielkości 16 m2 zajmowała do 1960 roku, a następnie – o powierzchni 35m2 – do końca 1971 roku. Po likwidacji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czaczu, która również miała swa siedzibę w pałacu, w 1968 r. zostały wolne 2 pomieszczenia. W związku z tym, za zgodą Stadniny Koni w Racocie, która była administratorem pałacu, przeprowadzono remont i biblioteka otrzymała dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 96 m2, z których wydzielono czytelnię i wypożyczalnię. Do tych pomieszczeń przeprowadzka nastąpiła w 1972 roku. Od 1978 roku został rozpoczęty remont pałacu w celu adaptacji go na szkołę i w 1988 r. biblioteka została przeniesiona do innego pałacowego pomieszczenia o powierzchni 75 m2, w którym znajdowała się do roku 1993. Od września 1993 roku do chwili obecnej znajduje się w Domu Wiejskim na 1. piętrze i zajmuje powierzchnię 72m2.
Pierwszy księgozbiór został zapisany w księdze inwentarzowej w roku 1949 i został przekazany jako dar z Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiglu. Do roku 1954 książki zostały przekazane do biblioteki tylko w formie darów. Pierwszego zakupu dokonano w 1954 roku, a w następnych latach, szczególnie do 1965 roku, dużo książek w dalszym ciągu pochodziło z darów i z centralnego przydziału. W latach siedemdziesiątych zakupy księgozbioru kształtowały się w ilości od 300 do 700 książek rocznie, a w latach 1980 -1990 po 500-800 książek w danym roku. Zakupy zmalały w latach 1991-1994 i wynosiły wówczas ok. 150-250 książek rocznie. Natomiast w roku 1995 zakup wynosił 58 książek, w 1996 – 70 , w 1997 – 103 i w 1998 – 102 ksiązki. Zakupy książek w tych latach zmalały w związku z brakiem środków na zakupy i wzrostem ceny książek. Natomiast od roku 1993 maleje liczba książek zniszczonych i zaczytanych i tak w 1993 roku ubytkowano 609 książek, w 1994 r. – 490, w 1995 – 495, w 1996 – 309, w 1997 r. – 353 i w 1998 r. – 261 książek.
Filia Biblioteczna w Czaczu obsługuje czytelników z okolicznych wiosek jak: Karśnice, Nowy Białcz, Brońsko, Glińsko i Przysieka Polska. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w tych wsiach były punkty biblioteczne, które mieściły się w Klubach Rolnika, świetlicach wiejskich i prywatnych domach. Od roku 1992 zaczęto powoli je likwidować z braku pomieszczeń gdyż uległy likwidacji Kluby Rolnika na wsiach, a świetlice nie miały środków pieniężnych na ich utrzymanie. Od 1998 roku, z uwagi na małą ilość czytelników i wypożyczeń oraz brak środków pieniężnych na wypłacanie nagród dla prowadzących te punkty, biblioteka nie posiada żadnego punktu.
Z dokumentacji jaka została w bibliotece wynika, że wypożyczenia i liczba czytelników wzrosła od 1983 r. w stosunku do lat poprzednich i kształtowała się następująco: wypożyczenia od 5.200-6.300 tomów w 1986 roku oraz 8.700 w 1992 r., 8.940 w 1995 r. i 8.958 w 1996 r. W 1997 r. zmalała do 8.030, a w 1998 do 7.046 tomów. Liczba czytelników kształtowała się na wyrównanym poziomie (500-600 osób) i wynosiła w 1997 r. 616 czytelników z jednym punktem w Brońsku i w 1998 – 574 czytelników bez żadnego punktu bibliotecznego.
Biblioteka współpracuje ze szkołą i Klubem Seniora. Organizuje różne imprezy, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową poprzez organizowanie zajęć dla dzieci, konkursów, zgaduj-zgaduli, czytania bajek i baśni, przeglądów książek, pogadanek i wystawek z okazji rocznic kulturalnych. Kierownik filii uczestniczy też w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury w Śmiglu.

Kierownik Filii
Barbara Adamczak


... w Starym Bojanowie

Biblioteka Publiczna w Starym Bojanowie powstała 1 września 1949 roku, w którym to roku wieś ta była siedzibą władz gminnych.
Została utworzona na podstawie aktu Ministerstwa Oświaty, a do jej powstania w dużej mierze przyczyniły się osoby, które zajmowały stanowiska radnych w ówczesnej gminie. Osobami tymi byli: Edward Szwarc, Bronisław Stojałowski i Mieczysław Kłosiak. Pierwszym pracownikiem biblioteki pełniącym funkcję kierownika była Maria Skrzypczak. Biblioteka Publiczna Gminy w Starym Bojanowie mieściła się w budynku szkolnym, obecnie ul. Główna 34 i zajmowała 25 m2 powierzchni. Na początku biblioteka dysponowała 90 woluminami, które zostały przekazane z Ministerstwa Oświaty.
Po dwóch miesiącach przeniesiona została do budynku prywatnego państwa Szymaniaków przy ul. Głównej 36 i zwiększyła swoją powierzchnię do 30 m2 1 grudnia 1949 r. Maria Skrzypczak przekazała bibliotekę Marii Cymer. Z inicjatywy wyżej wymienionej w okresie pracy w bibliotece utworzonych zostało 8 punktów bibliotecznych w: Robaczynie, Sierpowie, Olszewie, Spławiu, Karminie, Wonieściu, Bruszczewie i Przysiece Polskiej.
Z biegiem czasu punkty zostały zlikwidowane ze względu na brak środków finansowych. (Ostatni punkt biblioteczny w Jezierzycach zamknięty został w 1998 r.) Maria Cymer prowadziła bibliotekę do 30 kwietnia 1955 r. i przekazała ją Pelagiii Marcinkowskiej. Również w tym czasie postanowiono zmienić lokalizację biblioteki i przeniesiono ja do budynku prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej przy ulicy Głównej 60 – I piętro, w którym zajmował lokal o powierzchni 35 m2
Od tego też czasu nazwa Biblioteka Publiczna Gminy została zmieniona na Gromadzką Bibliotekę Publiczną. Od maja 1966 r. kierownictwo biblioteki przejęła Teresa Pachurska i sprawowała je do końca 1971 r. 1 stycznia zastąpiła ja Eugenia Skorczyk. W roku 1973 biblioteka zmieniła nazwę na Bibliotekę Publiczną Gminy. W roku 1974 r. przeniesiona została z budynku gminnego do prywatnego domu państwa Glapów przy ul. Szkolnej 11.
Po roku znów zmieniła lokalizację i przeniesiono ją do tzw. „białej szkoły” przy ul. Głównej 32.
Po półtora roku bibliotekę ponownie przeniesiono do budynku, w którym znajdowała się siedziba władz gminnych. Po zlikwidowaniu gminy w Starym Bojanowie w 1976 r. biblioteka zmieniła nazwę na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Śmiglu Filia Biblioteczna w Starym Bojanowie.
1 kwietnia 1978 roku kierownictwo biblioteki przejęła Genowefa Pietrzykowska, którą to funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Jeszcze dwa lata po objęciu stanowiska przez G. Pietrzykowską, biblioteka mieściła się w budynku dawnej gminy. 10 lipca 1980 r. filia biblioteczna otrzymała piękne pomieszczenie w nowo wybudowanym Wiejskim Domu Kultury mieszczącym się przy ul. Głównej 34. W chwili obecnej biblioteka zajmuje powierzchnię 135 m2 i składa się z wypożyczalni, czytelni i zaplecza. Posiada 12.835 woluminów, co w porównaniu z 90 woluminami z roku 1949 daje obraz jak bardzo rozwinęło się u nas czytelnictwo masowe. Z braku środków finansowych maleje jednak ilość zakupionego księgozbioru o czym świadczą następujące liczby w 1979 r. zakupiono 798 woluminów, w 1989 – 676 woluminów, a w 1998 – 113 woluminów. maleje również liczba czytelników. najwięcej ich było w 1979 r. – 1.352. Obecnie jest ich 955. Notujemy również, z braku nowości, spadek liczby wypożyczeń: 1979 r. – 27.360 (najwięcej) woluminów, 1991 – 21.609, 1998 – 19.217 woluminów. Biblioteka Publiczna w Starym Bojanowie współpracuje ze szkołą podstawową i przedszkolem poprzez: organizowanie lekcji bibliotecznych, zgaduj-zgaduli, balików przebierańców dla najmłodszych. Organizuje też lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, głośne czytanie bajek, okolicznościowe wystawki itp. Kierownik Filii Genowefa Pietrzykowska

Kierownik Filii
Genowefa Pietrzykowska

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu