RODO - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Centrum Kultury w Śmiglu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy:

 

1.  Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Śmiglu, z siedzibą w Śmiglu, ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, NIP 6981067253, REGON 000951793, dalej zwane „Administratorem” lub „CK w Śmiglu”. Kontakt listowny, osobisty na ww. adres Administratora, kontakt tel. +48 65 51 80 273, e- mail: ck@ck-smigiel.pl.

 

2. Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Kultury w Śmiglu, w tym realizacji swoich praw może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych: listownie na ww. adres lub poprzez e-mail iod@ck-smigiel.pl. 

 

3. Cele i podstawy przetwarzania

Centrum Kultury w Śmiglu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Śmigiel.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji zadań statutowych CK w Śmiglu, tj. organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Śmigiel poprzez podejmowanie działań zaspokajających potrzeby kulturalne, oświatowe i informacyjne ludności, a przede wszystkim mieszkańców Gminy Śmigiel w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych;

Zakres działalności CK w Śmiglu obejmuje w szczególności: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie poprzez sztukę; rozbudzanie zainteresowań wiedzą i sztuką; stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji i zespołów itp.; organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych; koordynację działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy; współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców; prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej; prowadzenie impresariatu artystycznego; świadczenie usług poligraficznych, fonograficznych, filmowych, plastycznych, dekoratorskich; prowadzenie sprzedaży dzieł sztuki; promocję gminy.

Zakres działalności CK w Śmiglu, za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Śmiglu wraz z filiami obejmuje w szczególności: prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzację książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację spotkań, lekcji bibliotecznych, warsztatów; prowadzenie różnych form pracy z najmłodszymi czytelnikami (np. Klub Maluszka); popularyzację książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych; gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,  popularyzowanie wydawnictw regionalnych; dokumentowanie wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy; prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.

Zakres działalności CK w Śmiglu, za pośrednictwem Izby Pamięci Ziemi Śmigielskiej obejmuje w szczególności: gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury; organizację tematycznych prelekcji.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z realizacją zadań wynikających z: ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2024 poz. 87 ze zm.); uchwały nr XXXIX/334/2021 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Śmiglu oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U.2022 poz. 2393 ze zm.);

b)  prowadzenia dokumentacji księgowo - podatkowej. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2023 poz. 120 ze zm.) i innych dotyczących podatków;

c)  wykonywania przez administratora pozostałych, dotyczących Pani/Pana czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z realizacją zadań wynikających z tychże przepisów prawa;

d) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

e)  wykonywania na Pani/Pana rzecz czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

f) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na obronie jego interesów.

4. Odbiorcy danych osobowych

CK w Śmiglu będzie udostępniało dane osobowe, jeśli będzie wiązało się to z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. CK w Śmiglu powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność CK w Śmiglu, firmy świadczące usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów, zapewniające obsługę prawną, administracyjną. Dane osobowe mogą być także udostępnione na podstawie udzielonej zgody podmiotom wskazanym w oświadczeniu.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane w CK w Śmiglu zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, który jest częścią instrukcji kancelaryjnej zgodnej z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2020 poz. 164) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy. Pani/Pana dane osobowe wskazane w oświadczeniu będą przetwarzane do czasu ustania określonego celu lub do czasu wcześniejszego odwołania udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez 6 lat od zakończenia współpracy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność                      z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. a), b), c) jest konieczne, jest wymogiem ustawowym służącym wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zrealizowania określonej czynności lub przysługującego uprawnienia. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. d) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. e) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości uczestnictwa w czynnościach opisanych w oświadczeniu.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu