Historia Centrum Kultury

Centrum Kultury w Śmiglu, jako instytucję kultury utworzono na mocy uchwały nr V/33/90 Rady Miasta i Gminy Śmigiel z dnia 27 września 1990 roku w wyniku połączenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Śmiglu i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Śmiglu.
W październiku 1990 roku ówczesny Zarząd Miasta i Gminy Śmigiel, któremu przewodniczył Jerzy Cieśla zorganizował zamknięty konkurs na dyrektora Centrum. Po jego rozstrzygnięciu uchwałą Zarządu na pierwszego dyrektora Centrum Kultury powołano ś.p. Helenę Wróblewską - dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Śmiglu.
Funkcję tę pełniła do kwietnia 1995 roku, to jest do jej przejścia na emeryturę.

Od stycznia 1995 roku do końca grudnia 2000 roku dyrektorem był Hubert Zbierski znany i ceniony regionalista, powołany w drodze otwartego konkursu.

Od 5 stycznia 2001 roku funkcję dyrektora sprawował Eugeniusz Kurasiński, wyłoniony w drodze konkursu i również powołany przez Zarząd Miasta i Gminy w Śmiglu, któremu przewodniczył ówczesny burmistrz - Jerzy Cieśla. W dniu 27 września 2021 r. odszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął jego dotychczasowy zastępca - Piotr Błaszkowski. 

Do dnia 1 lipca 2001 r., w którym powołano Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, dyrektor Centrum zawierał umowy o pracę i umowy zlecenia nie tylko z pracownikami kultury, ale i również z instruktorami i trenerami pracującymi w sekcjach i klubach sportowych na terenie Gminy Śmigiel, którzy opłacani byli z funduszu Rady Sportu.
Od czasu powołania jednostki budżetowej, jaką jest OKFiR sytuacja ta uległa diametralnej zmianie i wyraźnie rozgraniczono sprawy sportu i kultury.

Podstawowym źródłem finansowania Centrum Kultury była i jest dotacja budżetowa przyznawana przez Radę Miejską Śmigla.
Od maja 1991 roku Centrum jest wydawcą czasopisma lokalnego, którego tytuł brzmi „Witryna Śmigielska”. Do grudnia 2000 roku periodyk ten ukazywał się jako dwutygodnik, a od 2001 roku wydawany jest jako miesięcznik. W 2017 roku jego redaktorem naczelnym została Anna Jurga – pracownik Urzędu Miejskiego Śmigla.

Od lutego 1996 roku działało przy Centrum Kultury kino „Centrum”, ale z uwagi na ponoszone straty finansowe zaprzestano regularnej działalności i od grudnia 2003 r. wprowadzono wyświetlanie okazjonalne głównie dla uczniów szkół gminnych i nie tylko. Z dniem 1 stycznia 2007 r. kino „Centrum” zawiesiło swoją działalność.

Dzięki uzyskanej dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 27 marca 2003 roku przy Centrum Kultury działało również Gminne Centrum Informacji, którego celem głównym była pomoc ludziom bezrobotnym w znalezieniu pracy, założeniu własnej działalności gospodarczej, edukacja oraz pomoc mieszkańcom gminy w znajdowaniu różnych informacji poprzez Internet. Świadczyło ono również różne usługi dodatkowe na przykład w zakresie: kserowania, faksowania, laminowania, bindowania, skanowania i innych.
Infocentrum organizowało również różnego typu kursy, warsztaty i szkolenia skierowane do szerokiego grona mieszkańców. 1 stycznia 2020 roku, Gminne Centrum Informacji przestało istnieć, a w zajmowanym przez nie budynku powstała Izba Pamięci Ziemi Śmigielskiej.

Tak zwany stary obiekt Centrum Kultury, który został zbudowany na początku XX wieku przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śmiglu został poszerzony i rozbudowany o nową salę widowiskową z zapleczem, salę kinową i salki do zajęć. Nowy obiekt został oddany do użytku w grudniu 1992 roku, a w latach 2017-2019 cały budynek przeszedł gruntowny remont i termomodernizację, natomiast w 2020 r. przeprowadzono rewitalizację jego otoczenia.

W Centrum Kultury siedzibę swoją znalazły organizacje, jednostki i stowarzyszenia. Należą do nich: Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei”, Gminne Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Cały czas poszerzana jest baza techniczna Centrum i prowadzone są nieustanne wysiłki w celu ratowania korzeni polskiej kultury oraz zdobywania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową Centrum.

Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu