Od 1 stycznia 2017 r. udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna. 

Adwokaci będą przyjmować w Gminnym Centrum Informacji przy

Centrum Kultury w Śmiglu przy ul. Kościuszki 20, w dniach:

- środa od godz. 10.00 do godz. 14.00

- piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,

-która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,

- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przedłożeniu zaświadczenia,

- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego,

- która nie ukończyła 26 lat, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- która ukończyła 65 lat, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności,

- która jest w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciąże.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

-udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl