rodo

bip

 nr 6/02

W okolicach Śmigla znajduje się sporo ciekawych miejsc, które warto zobaczyć. Są to m.in. dwory i pałace, niegdyś należące do właścicieli ziemskich, których nazwiska wiele znaczyły na tym terenie.

Niektóre należały do polskich rodzin, inne do niemieckich. po I I wojnie ?wiatowej jedne i drugie zostaly przejęte przez państwo, te piękne budowle stały się własnością wszystkich i nikogo. Czasami mieściły się w nich biura PGR, sklep GS, czasami szkoła lub przedszkole, inne bez administratora, popadały w ruinę. Gdy nadeszły czasy poszanowania własności prywatnej, część tych budowli odzyskali dawni właściciele lub kupili je nowi, którzy wzbogacili się w ostatnich czasach. Nie wszystkim udało się przywrócić ich dawną świetność.

PARSK O – wie? zwi?zana ju? od 1278 roku jako w?asno?? klasztorna. Przez lata by?o w r?kach polskich w?a?cicieli ziemskich. Od oko?o 1848 roku nale?a?a do rodziny Gersdorff?w. W po?owie XIX wieku baron Rudolf von Gersdorff zbudowa? obecny pa?ac na wz?r berli?skiej willi o cechach neorenesansowych i p?noklasycznych. Jest to budynek parterowy z niewielkim pi?trem, nakryty niskim dachem czterospadowym. Pomieszczenia pa?acu skupione s? wok? umieszczonego centralnie holu z klatk? schodow?. Nad ni? znajduje si? niska nadbud?wka, przez kt?r? wpada do ?rodka naturalne ?wiat?o. Dekoracja sztukatorska i malarska zachowa?a si? w stanie szcz?tkowym. Jeszcze w ubieg?ym roku, gdy odwiedzili?my to miejsce, pa?ac by? zamieszkany, obecnie drzwi zastali?my zamkni?te na ?a?cuch – budynek opustosza?.

Przy pa?acu znajduje si? bardzo zaniedbany park o powierzchni ok. 5 ha. Jego drzewostan liczy w wi?kszo?ci ponad 100 lat – to d?by, lipy, klony, kasztanowce, topole, platany, jesiony, niekt?re o wymiarach pomnikowych. Na terenie parku znajduje si? dobrze zachowany kamienny wazon na postumencie, ozdobiony p?askorze?bionymi girlandami i g?owami b?azn?w. W p?nocnej cz?ci parku na nieistniej?cym cmentarzu ewangelickim stoi kaplica – mauzoleum rodziny von Gersdorff. Zbudowana jest z ceg?y, nie otynkowana, w jej elewacji wkomponowano kamienny krzy?.

Parsko zwiedzili?my podczas rajdu rowerowego z m?odzie?? gimnazjaln? z opiekunem p. Tomaszem Fr?ckowiakiem.

Andrzej Weber

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl