Jednym z najważniejszych zadań każdej biblioteki jest permanentne nakłanianie dzieci i młodzieży do czytania. S�u�� temu wszelkiego rodzaju konkursy.

Jednym z nich jest coroczna edycja konkursu „Wybieramy mistrza pi�knego czytania” organizowanego przez ko�cia�sk� bibliotek�. Plac�wka w �miglu jak co roku propaguje ten konkurs w�r�d uczni�w szk� podstawowych, organizuj�c eliminacje gminne. W tym roku do konkursu szko�y zg�osi�y 32 uczni�w. Przes�uchania odbywa�y si� w dw�ch terminach, 18 i 19 listopada. Bibliotekarki wybra�y o�miu potencjalnych kandydat�w do tytu�u „Mistrza pi�knego czytania”.
W tegorocznej edycji dzieci klas IV - V I poznawa�y przygody bohater�w Kornela Makuszy�skiego. Nominacj� otrzymali:
- w kategorii klas IV
1. Oliwia Kopiejewska, Stara Przysieka Druga
2.Tomasz �ak, �migiel

- w kategorii klas V
1. Paulina Klecha, �migiel
2. Natalia J�der, Bronikowo
3.Kinga Skoracka, Czacz

- w kategorii klas VI
1. Adrian D�browski, Stare Bojanowo
2. Joanna Nowak, �migiel
3.Cezary D�browski, Bronikowo

Nie by�o mocnych na tak siln� dru�yn�. Nasi finali�ci oczarowali publiczno��, a nade wszystko sam� jurork� przepi�kn� interpretacj�, lekko�ci� g�osu i dobrym doborem fragment�w utwor�w Kornela Makuszy�skiego.
Ostatecznie tytu� mistrzowski w kategorii klas IV pani juror przyzna�a Tomkowi �akowi za �migla. W kategorii klas V wicemistrzem zosta�a Natalia J�der z Bronikowa, za� w kategorii klas V I tytu� wicemistrzowski otrzyma� Cezary D�browski r�wnie� z Bronikowa.
Nale�y doda�, �e bardzo blisko tytu�u mistrzowskiego by�a Oliwia Kopiejewska ze Starej Przysieki Drugiej oraz Adrian D�browski ze Starego Bojanowa. Oboje otrzymali wyr�nienia. Poza tym ca�ej �semce reprezentuj�cej nasz� gmin� nale�� si� gratulacje i brawa, gdy� wypadli znakomicie na tle pozosta�ych uczestnik�w, a trzy tytu�y mistrzowskie na dziewi�� mo�liwych tylko potwierdzaj� t� opini�.

B.M.

  • 01
  • 02
  • 08
  • 05
  • 07
  • 10
  • 04
  • 03
  • 06
  • 09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl