W dniach 10-11 października w Centrum Kultury w Śmiglu odbyły się warsztaty pod nazwą „Rytmika Viva”. Autorka tejże metody profesor Barbara Gruberne-Biernacka zaszczyciła nas swoją obecnością,

wcielaj�c si� tym samym w rol� nauczyciela i metodyka. Zainteresowanie warsztatami by�o przeogromne. „Rytmika Viva” Barbary Biernackiej ��czy rytmik� dalcroze'owsk� z elementami dramy. S� to dzia�ania ruchowe anga�uj�ce kinestezj�, s�uch, wzrok i dotyk. Si�� nap�dow� i inspiruj�c� jest muzyka. Pani profesor jest absolwentk� Pa�stwowej Wy�szej Szko�y w �odzi i Instytutu Emila Jaques-Dalcroze'a w Genewie.
Obecnie jest wyk�adowc� w Akademii Teatralnej w Warszawie i Akademii Muzycznej w Katowicach, a tak�e prezesem Stowarzyszenia Pedagog�w i Mi�o�nik�w Rytmiki, choreografem, autork� spektakli teatralnych, artyku��w i ksi��ek. Nic wi�c dziwnego, �e liczba ch�tnych na warsztaty przekroczy�a oczekiwania organizator�w i samej zainteresowanej. Celem warsztat�w by�o szkolenie i wspieranie nauczycieli pracuj�cych z grup�, zapoznanie z metodami przekazu i odbioru muzyki oraz przekonanie ich o wy�ej wymienionych warto�ciach jako stymuluj�cych rozw�j intelektualny, emocjonalny, fizyczny i spo�eczny. „Rytmika Viva” jest form� pracy przydatn� w profilaktyce trudno�ci szkolnych oraz w terapii psychologiczno-pedagogicznej. Warsztaty mia�y niejako charakter indywidualny i wzi�a w nich udzia� ograniczona liczba os�b. Z uwagi na du�e zainteresowanie kolejne odb�d� si� w kwietniu przysz�ego roku.

B.M.

 
 • 01
 • 11
 • 02
 • 08
 • 05
 • 07
 • 10
 • 04
 • 12
 • 03
 • 13
 • 06
 • 09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl