18 września, godzina 10 45. Sala widowiskowa Centrum Kultury wypełniona po brzegi. Publiczność – uczniowie klas „0”-II I wraz z opiekunami – niecierpliwie oczekuje pojawienia się artystki.

Zaproszenie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w �miglu przyj�a Wioletta Piasecka. Mieszkaj�ca w dalekim Elbl�gu autorka pisze �wietne ba�nie dla dzieci.(Wi�kszo�� do wypo�yczenia w naszej bibliotece, rozpoznacie po l�ni�cych, kolorowych ok�adkach z wizerunkiem przebranej czarodziejsko pisarki.) Jeszcze lepiej artystka potrafi si� ze sw� tw�rczo�ci� sprzeda�. W �miglu go�ci�a w listopadzie ubieg�ego roku. Poniewa� naszej widowni nigdy do�� Piaseckiej, ponowili�my propozycj� spotkania. Przy okazji uk�ony w stron� Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ko�cianie za wsparcie realizacji pomys�u. Na wyst�p artystka przybra�a posta� jednej z licznie kreowanych przez siebie wr�ek… no i posz�ooo! Jaka tam z niej �agodna, udawana wr�unia? Ta czystej krwi czarownica wykaza�a si� sztuczk�, co si� zowie. Nie�atwo przecie� utrzyma� w ryzach, skupi� na sobie zainteresowanie dwustuosobowej widowni, a dodatkowo wym�c na tej�e o�ywion� wsp�prac�. Pani Wioletta, z czarami czy bez, zrobi�a to brawurowo. Porwa�a m�od�, �migielsk� publiczno�� i cia�a pedagogiczne r�wnie�. Nie do��, �e cudnie pisze te swoje ba�nie, to jeszcze ze spotka� autorskich robi prawdziwy show, kt�rego nie przebije �adna dobranocka, �aden serial telewizyjny, a nawet „Jak oni �piewaj�”.

Dzieciaki bez zmru�enia oka poddawa�y si� sugestiom i bajaniom autorki. I cho� gwiazda ubolewa�a, �e nieodzown�, magiczn� r�d�k� zostawi�a w domu, na lod�wce – jak sprecyzowa�a, doskonale poradzi�a sobie bez owego atrybutu. Zdo�a�a zaczarowa� widowni� bezpo�rednio�ci�, ciep�� barw� g�osu i melodi� zdania. Przyst�pnie opisywa�a proces tworzenia oraz miejsca, w kt�rych si� temu oddaje. Najlepsze pomys�y, jak si� zdaje, l�gn� si� w najbardziej prozaicznych niekiedy warunkach i sytuacjach. Najwi�cej pracy i wysi�ku wymaga�y nieliczne ba�nie biograficzne, kt�re napisa�a. W tym osobi�cie opowiedziana na spotkaniu: „ W poszukiwaniu szcz�cia. Ba�niowa biografia Andersena”. Zagorzali mi�o�nicy: Barbie, wszelkiej ma�ci wojownik�w, dinozaur�w i innych pokracznych stwor�w s�uchali ba�ni o ma�ym Hosiu Andersenie a� mi�o. Obecnie Piasecka pracuje nad uj�ciem w ba�niowe ramy �ycia Marii Curie-Sk�odowskiej. Zobaczymy, czy nestork� polskiej nauki uda si� przedstawi� r�wnie atrakcyjnie. Czekamy niecierpliwie i trzymamy kciuki. Sprowokowana pytaniami dzieci, pani Wioletta uchyli�a r�bka tajemnicy z �ycia prywatnego. Ma�ych ciekawskich interesowa�o, czym si� od�ywia, jak� muzyk� lubi, tudzie� czym je�dzi pani pisarka.

Pod koniec spotkania autorka z zadziwiaj�c� cierpliwo�ci� oferowa�a wszystkim ch�tnym zdobiony u�miechni�t� bu�k� autograf, swoje ksi��ki, po w miar� przyst�pnej cenie, oraz cudownie magiczny, spe�niaj�cy marzenia pier�cie�, kt�rego m�g� dotkn�� ka�dy. Tak na wszelki wypadek, �eby zadzia�a�o, autorka artyku�u przytkn�a palucha a� dwa razy.

Na os�od� rozstania biblioteka przygotowuje konkurs czytelniczy, dotycz�cy tw�rczo�ci pisarki. Ju� wkr�tce zaprosi do niego uczni�w klas trzecich.

Kazimiera Styzińska

 

 

 
  • 01
  • 02
  • 08
  • 05
  • 07
  • 04
  • 03
  • 06
  • 09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl