Pierwszy Turniej Wsi został zorganizowany przez Centrum Kultury w 1999 roku w Starej Przysiece Pierwszej. Uczestniczyło w nim siedem reprezentacji wsi (Robaczyn, Morownica, Stara Przysieka Pierwsza, Olszewo, Wonieść, Stara Przysieka Druga oraz Szczepankowo Nowe).

Impreza szybko zdobywa�a zainteresowanie, wi�c mimo du�ego wysi�ku, kt�ry musz� podj�� gospodarze imprezy, kolejne wioski decydowa�y si� na jego organizacj�. I tak turnieje odbywa�y si� w Szczepankowie Nowym, Sp�awiu, Starym Bojanowie, Czaczu, Przysiece Polskiej, Wonie�ciu, �egr�wku i Bruszczewie) Zmienia�y si� si� miejsca, konkurencje, liczba uczestnik�w, ale jedno si� nie zmieni�o – ogromne emocje, kt�re towarzysz� ka�dej z imprez. Tak by�o r�wnie� w tym roku na X Turnieju Wsi w Morownicy, zorganizowanym przez Centrum Kultury i OKFiR w �miglu oraz Rad� So�eck� wsi Morownica. Udzia� w tegorocznym turnieju zadeklarowa�o 16 wiosek Zgodnie z tradycj� ich reprezentanci przyjechali na przystrojonych przyczepach. Turniej rozpocz�y trzy konkurencje jednocze�nie. W stra�nicy odby�o si� strzelanie z wiatr�wki. Trzyosobowe dru�yny oddawa�y strza�y „z r�ki” pod okiem Tadeusza Dekierta z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w �miglu. Najlepszymi strzelcami okazali si� zawodnicy z Bronikowa (Roman Kubiak, Witold Le�ny i Karol Le�ny). Drugie miejsce nale�a�o do zawodnik�w z Bielaw, a trzecie do Bruszczewa.

W sali wiejskiej kilka minut po godzinie 1300 rozpocz�� si� quiz wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym gminy �migiel. W konkurencji wzi�o udzia� po 3 zawodnik�w z ka�dej dru�yny. Na 30 pyta� najlepiej odpowiedzieli zawodnicy z �egr�wka (Agnieszka �yto, Paulina Mocek, Patryk Franek), na drugim miejscu uplasowa�a si� dru�yna z Kar�nic, a na trzecim z Koszanowa i Czacza. Konkurencja plastyczna nie budzi�a mo�e wielkich emocji, ale za to dostarczy�a widzom wra�e� estetycznych. Przy sztalugach stan�li najzdolniejsi m�odzi plastycy z ka�dej wioski, maj�c za zadanie narysowanie pastelami olejnymi architektury wg wylosowanej przez siebie fotografii. Jury w sk�adzie Anna Hryniewicz-Szulc i Antoni Szulc najwy�ej oceni�o prac� Kasi Dubskiej z Kar�nic. Drugie i trzecie miejsce nale�a�o do zawodnik�w ze Starej Przysieki Pierwszej (Joanna Cichocka) i Niet��kowa (Aleksandra Wojtkowiak). Pierwsz� konkurencj� budz�c� prawdziwe emocje by�o „przelewanie wody”. Dru�yny sk�adaj�ce si� z kobiety i dw�ch m�czyzn mia�y za zadanie przelanie kubkami w czasie 1 minuty jak najwi�kszej ilo�ci wody z miski do wiaderka oddalonego o 6 m. Wielkie zaanga�owanie zawodnik�w sprawi�o, �e niekt�rzy odnie�li kontuzje. Najlepsi okazali si� tutaj zawodnicy ze Starej Przysieki Pierwszej (Bogumi�a �abi�ska, Sylwester Leonarski i Wojciech Firlej), druga by�a Morownica, a trzeci wynik uzyska�o Bruszczewo.

W kolejnej konkurencji - „tor przeszk�d” -bra�y udzia� dru�yny sk�adaj�ce si� z jednej osoby w wieku szkolnym, jednej w wieku gimnazjalnym i jednej doros�ej. W tej konkurencji nale�a�o prze�o�y� pi�k� lekarsk� z jednego k�ka ringo na drugie i pokona� tunel. Najlepiej spisa�a si� dru�yna z Bielaw (Adam Nowak, �ukasz Skoracki i Piotr Pelec), wyprzedzaj�c Robaczyn i Bronikowo.

Do walki w konkurencji „walc angielski” z powodu braku ch�tnych nie wstawi�y si� dru�yny z Poladowa i Olszewa, za to pozosta�e przygotowa�y si� znakomicie. Na scenie kr�lowa�y balowe suknie, eleganckie garnitury, skomplikowane uk�ady taneczne. Niejedn� par� „zjad�y nerwy”, tym bardziej, �e zawodnicy byli oceniani przez profesjonalistk� - tancerk� turniejow� klasy B, instruktork� ta�ca Agnieszk� Piechel. Obronn� r�k� wysz�a z tej konkurencji para gospodarzy - Maria i Jan J�zefczakowie, zdobywaj�c pierwsze miejsce. Drugie nale�a�o po pa�stwa Ma�lankiewicz�w z Koszanowa, a trzecie do rodze�stwa – Karoliny i Kamila Dworczak. Na koniec wszystkie pary zata�czy�y na scenie razem, co pozwoli�o widzom poczu� si� jak na turnieju ta�ca towarzyskiego.

Wiele �miechu wzbudzi�a konkurencja polegaj�ca na tym, �e zawodnik 10 razy obiega� s�upek o wysoko�ci 1 m, maj�c w tym czasie g�ow� opart� na jego g�rnej cz�ci, a nast�pnie musia� przebiec 11 metr�w, obiec palik i wr�ci� slalomem. Po 10 okr��eniach s�upka trudno utrzyma� r�wnowag�, zatem przebiegni�cie prostego odcinka stawa�o si� zadaniem bardzo trudnym, co widzom dostarcza�o wiele zabawy.

Najlepszy okaza� si� tu zawodnik z Bronikowa (Sebastian Fr�ckowiak), osi�gaj�c czas 20,17, nast�pni byli przedstawiciele Czacza i Olszewa. Najwi�cej kontrowersji i problem�w w ocenie spowodowa�a z pozoru prosta konkurencja - zbi�rka na europalecie. Polega�o ona na tym, aby w czasie 1 minuty na p�ycie o wymiarach europalety zmie�ci� jak najwi�ksz� liczb� swoich zawodnik�w. Po up�ywie 1 minuty s�dzia gwizda� i od tego momentu odlicza� 10 sekund. W tym czasie nie wolno by�o innym zawodnikom dochodzi� na europalet�, a ci, kt�rzy na niej stali, musieli si� utrzyma�. Z powodu niestosowania si� do regulaminu dwie dru�yny musia�y powt�rzy� konkurencj�, a jedna zosta�a zdyskwalifikowana. Najwi�cej mieszka�c�w swojej wsi zmie�ci� na europalecie Wonie�� – a� 39 os�b. Drugie by�o �egr�wko – 34 osoby, trzecie Bielawy – 33 osoby.

Tradycyjnie ostatnia konkurencja nale�y do so�tys�w i cz�onk�w Rady So�eckiej – by�o to rzucanie jajkiem. Niekt�rzy przygotowali si� do tej konkurencji bardzo dok�adnie – wyst�pili w odpowiednich, zabezpieczaj�cych strojach.

Najd�u�ej przerzucali pomi�dzy sob� jajko zawodnicy z Kar�nic - so�tys Zbigniew K�dziora i cz�onek rady Andrzej Dubski, osi�gaj�c przy tym odleg�o�� 13 m. Drugi wynik nale�a� do Koszanowa i Bruszczewa, trzeci do Bielaw i Wonie�cia.

Nagrody wr�czyli zawodnikom senator RP Ma�gorzata Adamczak, burmistrz �migla Wiktor Snela, wiceburmistrz Wies�awa Poleszak-Kraczewska oraz przewodnicz�cy Rady Miejskiej �migla. I miejsce, puchar i symboliczny czek na kwot� 1.000 z� zdoby�a reprezentacja wsi Bruszczewo, II miejsce, puchar i czek na kwot� 950 z� otrzyma�a reprezentacja Wonie�cia, natomiast III miejsce, nagrodzone r�wnie� pucharem i kwot� 900 z�, zdoby�y Bielawy. Pozosta�e miejscowo�ci otrzyma�y nagrody pieni�ne o warto�ci od 850 do 250 z�. Nagrod� specjaln� dla wiosek swojej by�ej parafii (Poladowo i Morownica) ufundowa� ks. Marian Szyma�ski, a dla wiosek uczestnicz�cych w turnieju od jego pocz�tku - Robaczyna i Morownicy by�y gad�ety Radia Elka.

To, �e tegoroczny turniej przebieg� sprawnie i w dobrych warunkach, zawdzi�czamy g��wnie so�tys wsi Morownica - Wioletcie Karolczak, kt�ra z du�ym zaanga�owaniem, wraz z mieszka�cami wsi, potrafi�a imprez� wspaniale przygotowa� od strony technicznej. Nale�� si� im za to szczeg�lne podzi�kowania.

M.D.

 • 74
 • 01
 • 15
 • 19
 • 170
 • 35
 • 80
 • 25
 • 60
 • 99
 • 111
 • 11
 • 96
 • 121
 • 157
 • 67
 • 161
 • 153
 • 02
 • 56
 • 91
 • 150
 • 129
 • 84
 • 130
 • 160
 • 08
 • 165
 • 75
 • 146
 • 58
 • 73
 • 47
 • 87
 • 26
 • 120
 • 22
 • 159
 • 61
 • 62
 • 14
 • 83
 • 128
 • 16
 • 45
 • 90
 • 38
 • 30
 • 57
 • 119
 • 134
 • 163
 • 109
 • 127
 • 151
 • 104
 • 32
 • 147
 • 141
 • 28
 • 46
 • 64
 • 164
 • 142
 • 51
 • 145
 • 05
 • 17
 • 07
 • 76
 • 162
 • 37
 • 114
 • 52
 • 139
 • 125
 • 126
 • 77
 • 113
 • 100
 • 156
 • 53
 • 20
 • 92
 • 117
 • 140
 • 82
 • 54
 • 78
 • 101
 • 55
 • 10
 • 04
 • 174
 • 33
 • 12
 • 34
 • 88
 • 40
 • 03
 • 18
 • 59
 • 148
 • 94
 • 103
 • 69
 • 65
 • 43
 • 131
 • 31
 • 102
 • 63
 • 41
 • 172
 • 106
 • 68
 • 108
 • 71
 • 24
 • 13
 • 79
 • 137
 • 173
 • 154
 • 167
 • 39
 • 175
 • 155
 • 133
 • 124
 • 89
 • 158
 • 29
 • 122
 • 66
 • 36
 • 105
 • 98
 • 21
 • 23
 • 132
 • 97
 • 06
 • 135
 • 166
 • 85
 • 138
 • 107
 • 116
 • 95
 • 27
 • 112
 • 09
 • 152
 • 118
 • 72
 • 110
 • 143
 • 136
 • 171
 • 49
 • 149
 • 115
 • 169
 • 123
 • 144
 • 44
 • 42
 • 81
 • 168
 • 93
 • 86
 • 48

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl