Salvador Dali – jeden z najznakomitszych artyst�w �wiata – otrzyma� w 1950 roku od w�oskiego rz�du zlecenie zilustrowania ekskluzywnego wydania „Boskiej komedii” przygotowanego z okazji siedemsetnych urodzin jej autora. W latach 1951-52 Dali wykona� 100 ilustracji, z kt�rych ka�da odpowiada jednej pie�ni utworu: jedna pie�� wst�pna i po 33 kompozycje ilustruj�ce: Piek�o (Inferno), Czy�ciec (Purgatorio) i Raj (Paradiso). 30 z tych prac znajduje si� obecnie w �miglu.
Tradycyjnie w czasie �wi�ta miasta Rada Miejska �migla zorganizowa�a uroczyst� sesj� w czasie kt�rej odznaczy�a zas�u�onych i honorowych mieszka�c�w miasta i gminy �migiel. W tym roku medal „Zas�u�onego Obywatela Miasta i Gminy �migiel” otrzymali W�adys�aw Majer oraz Tadeusz Krzy�anowski (ich �yciorysy publikujemy na stronie .......). Sesj� wzbogaci� wyk�ad na temat pszczelarstwa wyg�oszony przez Grzegorza Nowaka, lekarza weterynarii w Parsku, oraz koncert Elitarnej Orkiestry „Polonia Band” Joe Ricci Kud�acza i Henryka �ukaszewskiego, pod dyrekcj� Jerzego Go�embskiego i J.R. Kud�acza. Tegoroczne imprezy na terenie przy wiatrakach rozpocz�a „Muzyczna podr� dooko�a �wiata” – w wykonaniu Przemys�awa Goca, kompozytora i multiinstrumentalisty, graj�cego muzyk� etniczn�. Elitarna Orkiestra „Polonia Band” po raz drugi wyst�pi�a w tym dniu ko�o wiatrak�w i ponownie pokaza�a swoj� klas�. Koncert zespo�u cyga�skiego „HITANO” zadowoli� chyba wszystkich mi�o�nik�w �ywio�owych rytm�w. Na scenie zaprezentowa�a si� kilkunastoosobowa grupa Cygan�w, w tym wielopokoleniowa rodzina z najm�odszym swoim cz�onkiem – 1,5 roczn� Emi. Prawdziwe show zaprezentowa�a �migielanom firma „DOLL IN ART” z Leszna. Pokaz Fire Show by� czym�, czego w naszym mie�cie nie mieli�my dotychczas okazji ogl�da�. W pe�ni profesjonalne zestawienie muzyki, pokazu w promieniach UV i taniec z ogniami zachwyci�y chyba wszystkich. Dzie� zako�czy� si� tradycyjnie zabaw� taneczn�, przy muzyce zespo�u „Sfinks”.
„Kulturaln�” niedziel� rozpocz�y nasze rodzime zespo�y – Kapela Podw�rkowa „Wiarusy” i zesp� dzieci�co-m�odzie�owy „Deesis”. O godz. 1800 pod samym wiatrakiem, na specjalnie przystosowanej naczepie-scenie pierwsz� cz�� swojego koncertu rozpocz�� zesp� country „G�adek Brothers Band”, kt�ry przez p�torej godziny umila� wszystkim czas muzyk� country i innymi znanymi �wiatowymi przebojami. Z powodu napi�tego planu koncert�w, z minimalnym op�nieniem zjawi� si� przy wiatrakach hip-hopowy zesp�- „Grupa Operacyjna”. Dw�ch m�odych ludzi potrafi�o nawi�za� wspania�y kontakt z m�od� publiczno�ci�. Dni �migla zako�czy�a zabawa przy muzyce zespo�u „Helios”.
Jak co roku organizatorzy zadbali, by du�o si� dzia�o. W wiatraku mo�na by�o obejrze� wystaw� prac lokalnych tw�rc�w amator�w, pszczelarze przygotowali bardzo ciekaw� wystaw� po��czon� z degustacj� miodu, dziel�c si� z zainteresowanymi wiadomo�ciami na temat pszcz� i swojej pszczelarskiej pasji. Dzieci, opr�cz kusz�cych stoisk z zabawkami i s�odyczami, mog�y je�dzi� na quadach.
Wspania�a pogoda i urozmaicony program – to chyba trafne podsumowanie tegorocznych Dni �migla.

 

 • 74
 • 01
 • 15
 • 19
 • 35
 • 80
 • 25
 • 60
 • 99
 • 111
 • 11
 • 96
 • 67
 • 02
 • 56
 • 91
 • 84
 • 08
 • 75
 • 58
 • 73
 • 47
 • 87
 • 26
 • 22
 • 61
 • 62
 • 14
 • 83
 • 16
 • 45
 • 90
 • 38
 • 30
 • 57
 • 109
 • 104
 • 32
 • 28
 • 46
 • 64
 • 51
 • 05
 • 17
 • 07
 • 76
 • 37
 • 114
 • 52
 • 77
 • 113
 • 100
 • 53
 • 20
 • 92
 • 117
 • 82
 • 54
 • 78
 • 101
 • 55
 • 10
 • 04
 • 33
 • 12
 • 34
 • 88
 • 40
 • 03
 • 18
 • 59
 • 94
 • 103
 • 69
 • 65
 • 43
 • 31
 • 102
 • 63
 • 41
 • 106
 • 68
 • 108
 • 71
 • 24
 • 13
 • 79
 • 39
 • 89
 • 29
 • 66
 • 36
 • 105
 • 98
 • 21
 • 23
 • 97
 • 06
 • 85
 • 107
 • 116
 • 95
 • 27
 • 112
 • 09
 • 72
 • 110
 • 49
 • 115
 • 44
 • 42
 • 81
 • 93
 • 86
 • 48

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl