8 maja w sali Centrum Kultury w Śmiglu bibliotekarze Miejskiej Biblioteki w Śmiglu spotkali się z zaproszonymi gośćmi: władzami miasta – zastępcą burmistrza Wiesławą Poleszak-Kraczewską, zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisławem Pawlakiem,

starost� powiatu ko�cia�skiego Andrzejem J�czem, przewodnicz�c� Zarz�du Okr�gu SBP w Lesznie Ma�gorzat� Halec, instruktorem Wojew�dzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji w Poznaniu Ann� Wawrzyniak, dyrektorami szk� �rednich, podstawowych i przedszkola, dyrektorami i pracownikami bibliotek w Ko�cianie, Krzywiniu, Kie�czewie i Czempiniu. Powodem spotkania by� jubileusz 60-lecia powstania i dzia�alno�ci biblioteki.
To okazja do przypomnienia historii biblioteki, na kt�r� sk�ada si� wieloletnia praca bibliotekarzy. Pierwsza siedziba biblioteki mie�ci�a si� przy pl. Rozstrzelanych 26. W roku 1948 zosta�a wpisana do rejestru bibliotek pod nazw� „Miejska Biblioteka Publiczna w �miglu”. W 1955 roku przeniesiono bibliotek� do budynku administracji samorz�dowej (obecnie Urz�d Miejski) przy pl. Wojska Polskiego 6. Od 1972 roku do dzisiaj funkcjonuje w pomieszczeniach po klubokawiarni w Miejskim Domu Kultury (obecnie Centrum Kultury) przy ul. Ko�ciuszki 20. W wyniku podzia�u administracyjnego kraju w 1975 roku zmieni�a nazw� na „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w �miglu”. W styczniu br. rozporz�dzeniem dyrektora Centrum Kultury powr�ci�a do swej pierwszej nazwy: „Miejska Biblioteka Publiczna w �miglu”. W 1990 roku po��czono bibliotek� z domem kultury, tworz�c Centrum Kultury.
W okresie 60 lat istnienia biblioteki funkcje kierownicze pe�nili:
- J�zef Wesnerowicz /1947 - 1954 /
- Agnieszka Wesnerowicz /1955 - 1976 /
- Helena Wr�blewska /1976 - 1995/
- Hubert Zbierski /1995 - 2000/
- Eugeniusz Kurasi�ski /od 2001/
- Danuta Hampel /od 1995 roku kierownik biblioteki dzia�aj�cej w strukturach Centrum Kultury/
Miejska biblioteka Publiczna w �miglu posiada 29.000 ksi��ek, z kt�rych rocznie korzysta 1.300 czytelnik�w. W swojej dzia�alno�ci kieruje si� maksym� Jana Wiktora:
„Biblioteka to przybytek na �cie�aj otwarty zapraszaj�cy ka�dego w progi. Wejd� go�ciu i sta� si� przyjacielem.”

 

Danuta Hampel

 • 01
 • 15
 • 19
 • 35
 • 25
 • 11
 • 02
 • 08
 • 26
 • 22
 • 14
 • 16
 • 45
 • 38
 • 30
 • 32
 • 28
 • 46
 • 05
 • 17
 • 07
 • 37
 • 20
 • 10
 • 04
 • 33
 • 12
 • 34
 • 40
 • 03
 • 18
 • 43
 • 31
 • 41
 • 24
 • 13
 • 39
 • 29
 • 36
 • 21
 • 23
 • 06
 • 27
 • 09
 • 44
 • 42

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl