Inspirowane naturalnie ukształtowanymi gałęziami drzew dzieła, dogłębnie przemawiają do widza oddaj�c b�l i cierpienie. Sam autor m�wi, �e s� to pr�by „ucz�owieczenia” postaci Jezusa umieraj�cego. Materia� – ga��zie, najcz�ciej sosnowe, pan Krawiec znajduje podczas spacer�w i przeja�d�ek rowerowych. Przemawiaj� kszta�tem, odnajduje w nich ludzk� sylwetk�, potem obr�bka techniczna – zdj�cie kory, odpowiednie przyci�cie i dodanie g�owy lub innej cz�ci cia�a. Kolekcja pana Ryszarda Krawca to obecnie zbi�r oko�o 300 prac, z kt�rych ka�da jest jedyna w swoim rodzaju. Dwie rze�by przedstawiaj�ce Drog� Krzy�ow� zosta�y ofiarowane Ojcu �wi�temu Janowi Paw�owi II. Obok prac o tematyce religijnej w dorobku Ryszarda Krawca znajduje si� cykl prac pod wsp�lnym tytu�em „Ewa z Czarnej Topoli”, przestawiaj�cych metaforyczne akty, wykonane z kory i ga��zi czarnej topoli.
Artysta wystawia� swe prace w wielu miejscach w kraju i zagranic�. Wystawy zagraniczne odby�y si� m.in. W Stuttgarcie, Berlinie i Goeteborgu. W 1993 roku Ryszard Krawiec wzi�� udzia� w mi�dzynarodowej wystawie po��czonej z aukcj� „Amici di Tworki” w Galerii Zach�ta w Warszawie. Jego prace prezentowano razem z pracami tak wybitnych artyst�w jak J. Czapski, J. Nowosielski, M. Abakanowicz, W. Hasior i J. Stasi�ski. Warto wspomnie�, pan Krawiec pisze r�wnie� wiersze.
W Centrum Kultury w �miglu mo�emy podziwia� zaledwie cz�� prac pana Ryszarda. Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji w sali kinowej Centrum do 28 marca br.

 
  • 01
  • 02
  • 03

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl