rodo

Kontynuując informacje o życiu sportowym w Śmiglu, warto przytoczyć trochę wiadomości o powstałym w 1924 roku klubie sportowym „Stella”, a szczególnie o jego działalności w schyłkowym okresie, t.j. 1927 – 29. Dostępne materiały źródłowe pozwalają wysnuć wniosek, że ówczesnym działaczom i sportowcom nieobce były problemy finansowe i organizacyjne.

W dniu 6 stycznia 1927 roku na walnym zebraniu prezesem „Stelli” został wybrany Leon Pietrzak, a jego zastępcą W. Koprowiak. Na sekretarza wybrano Franciszka Trzaskawkę. O wspomnianych trudnościach świadczy fakt, że zarządy klubu zmieniały się dość często. 22 czerwca 1928 roku prezesem zostaje Majchrowicz, wiceprezesem Pietrzak, sekretarzem Hollender. Wcześniej, bo od 10 marca 1928 roku, prezesem klubu był Leon Pietrzak, wiceprezesem Stefan Grys, a sekretarzem Stanisław Hollender. I wreszcie 29 grudnia 1929 roku władze policyjne zostały powiadomione, że „Stellą” kieruje zarząd, którego prezesem jest Edward Kijowski, wiceprezesem Edmund Pawlak, sekretarzem Edmund Hollender, skarbnikiem Maksymilian Schulz. Klub na przełomie 1928/29 roku liczył 90 członków, ale przechodził w tym czasie poważny kryzys finansowy i w związku z tym musiał zrezygnować z rozgrywek o mistrzostwo Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Środki na swoją działalność klub zbierał m.in. poprzez organizowanie zabaw, z których dochód był przeznaczony na cele wychowania fizyczno – sportowego. Czasem z tego tytułu wynikały kłopoty. Po jednej z zabaw, która wg deklaracji władz klubu miała odbyć się w zamkniętym gronie, ówczesny posterunkowy Firlej napisał w notatce służbowej, że jednak tak nie było, gdyż „…na sali w strzelnicy ustawili stół i zbierali składki. Przy kasie siedział Schneider skarbnik tegoż towarzystwa z Śmigla”. Klub borykał się w tym czasie nie tylko z problemami finansowymi. W dniu 31 maja 1927 roku magistrat Śmigla, zwrócił się do prezesa „Stelli” Pietrzaka z pismem, w którym wydawać się mogło, było zawarte kuriozalne żądanie: „Ponieważ kolor bramek na boisku uwydatnia się jako czarno – biały, wzywam Pana do usunięcia tychże w ciągu 3 dni, względnie przez malowanie, gdyż w przeciwnym razie zarządzi się na koszt Towarzystwa „Stelli” przymusowe usunięcie bramek i w konsekwencji opornego stanowiska wzbronione zostanie „Stelli” prawo używania boiska”. Podstawą działania klubu był uchwalony 8 stycznia 1928 roku statut. Najważniejszymi zawartymi tam stwierdzeniami były postanowienia, że „Stella” jest członkiem Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Cel klubu to uprawianie, szerzenie i pielęgnowanie sportu. Klub składa się z członków honorowych, czynnych i nieczynnych. Członkiem może być każda osoba po ukończeniu 16 roku życia, a członkiem oddziału kręglarskiego po ukończeniu 18 lat. Majątek klubu w razie rozwiązania mógł przejść na cele miejscowego towarzystwa przysposobienia wojskowego. W związku z zawartym w statucie zapisem, że godłem klubu jest herb Śmigla, władze klubu zwróciły się w dniu 22 stycznia 1928 roku do magistratu z prośbą o zezwolenie na noszenie herbu m. Śmigla na odznakach klubowych, gdyż klub: „… będzie występował w rozgrywkach poza terenem pow. śmigielskiego, a ogólnie przyjętym jest, że pierwszy klub sportowy, który reprezentuje miasto, nosi jako godło herb miasta.”

Jan Pawicki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl