„… Stare dworzysko na kolumnach wsparte
A ściany sczerniałe, wytarte…”

W 1400 roku właściciel wsi Koszarowo Henryk Ramsz, otrzymał przywilej od króla Władysława Jagiełły na założenie miasta. Zostało ono lokowane na obszarze części wsi Koszanowo i przyjęło początkowo jej nazwę. Dopiero później miasto zostało nazwane Śmiglem (w 1460 roku Kazimierz Jagiellończyk odnowił przywilej lokacyjny).

W pierwszych latach odrodzonej w 1918 roku Polski powstaje wiele nowych klubów sportowych a także odnotowuje się rozwój już istniejących. Nie inaczej było w Śmiglu. Działały tu takie kluby, jak: Concordia, Sokół czy Stella, na czele której w 1928 roku stał prezes Majchrowicz i sekretarz Holender. 14 września 1929 roku powstaje w Śmiglu Klub Cyklistów „Pogoń”, w którym w 1932 roku powołano sekcję piłki nożnej.

Z zaciekawieniem przeczytałem artykuł Andrzeja Webera pt. „Dwór w Koszanowie” publikowany w dwóch ostatnich numerach „Witryny Śmigielskiej”. Część druga jest zarysowanym szkicem biograficznym właścicieli koszanowskiego dworu – rodziny Hoffmannswaldau.Lektura tekstu p. A.Webera zmobilizowała mnie do odszukania materiałów na ten temat – m.in. wywiadu przeprowadzonego w letniej działkowej scenerii z p. Wiktorią Langner, która w majątku pracowała od 14 roku życia, posiada więc bogate informacje.

Kontynuując informacje o życiu sportowym w Śmiglu, warto przytoczyć trochę wiadomości o powstałym w 1924 roku klubie sportowym „Stella”, a szczególnie o jego działalności w schyłkowym okresie, t.j. 1927 – 29. Dostępne materiały źródłowe pozwalają wysnuć wniosek, że ówczesnym działaczom i sportowcom nieobce były problemy finansowe i organizacyjne.

Pierwsza wzmianka o Przysiece Starej zwanej Przysieką Niemiecką pojawiła się w źródłach w 1278 r. Do 1797 r. wieś była własnością cystersów z Przemętu. Po kasacji dóbr zakonnych król pruski przekazał Przysiekę generałowi von Zastrow. Od 1820 wieś przeszła na własność hr. Edwarda Potworowskiego.

Brak telewizji, początki rozwoju radia nie zmniejszały naturalnego zapotrzebowania społeczeństwa przed II wojną światową na dobrą rozrywkę, jaką dawał sport, czy też rozmaite imprezy kulturalne.

W 1868 roku do Śmigla przybył wikariusz ks. Wincenty Jaskólski, który: chodzi od warsztatu do warsztatu, gromadzi młodzież pracującą obok siebie, skupia ją z pomocą szczupłego grona obywateli ówczesnych w Towarzystwo i daje mu na pierwszym w dniu 3 kwietnia 1870 r. odbytem zebraniu nazwę Towarzystwo Czeladzi Katolickiej w Śmiglu.

W ramach powiatu administracyjnego w 1887 roku, na mocy decyzji władz pruskich został ustanowiony powiat śmigielski. Powierzchnia nowego powiatu wynosiła 554,55 km2. W jego granicach znajdowały się 2 miasta ( Śmigiel: Wielichowo), 81 gmin wiejskich oraz 44 obszary dworskie.

Liceum Ogólnokształcące w Śmiglu utworzono decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie przy poparciu lokalnych władz. Akt założycielski wydano 26.03.1992 roku, a szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczno-wychowawczą 1 września roku szkolnego 1992/1993 roku. Należy dodać, iż rok wcześniej na terenie Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu istniały już dwie klasy, będące filią Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.

edną z czynnych form zaspokojenia swoich potrzeb kulturalnych przed II wojną światową było powstawanie i rozwój licznych chórów. Były to najczęściej chóry mieszane (np. Lutnia w Kościanie) lub męskie (Arian w Kościanie itd.). Członkowie tych towarzystw starali się często w artystyczny sposób wyrażać swoje patriotyczne uczucia.

26 września 1926 r. odbyło się zebranie organizacyjne, na którym mieszkańcy po zapoznaniu się ze statutem przedstawionym przez Maksymiliana Redla zdecydowali o powstaniu w Bronikowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgłosiło się 40 ochotników, spośród których wybrano zarząd w składzie: Maksymilian Redel- naczelnik, Stanisław Apolinarski - zastępca, Stanisław Konieczny - gospodarz, Stanisław Soliński-sekretarz i skarbnik. Karol Foster, ówczesny właściciel ma­jątku, ofiarował dla straży motopompę.

Śmigielska Kolej Dojazdowa jest jedną z najstarszych kolei wąskotorowych w Polsce. Jej powstanie przypada na koniec lat 90-tych XIX w., kiedy Śmigiel był miastem powiatowym. Na terenie ówczesnego powiatu przebiegały już dwie linie kolejowe: Poznań – Wrocław oraz linia Leszno – Wolsztyn. Istniała zatem niedogodność komunikacyjna, która utrudniała ludności dojazd do Śmigla.

Przed I wojną światową wychodził w Poznaniu miesięcznik niemiecki „Aus dem Posener Lande ”, w którym ukazywało się wiele interesujących materiałów dotyczących historii regionu. W jednym z numerów tego pisma z 1908 roku, zamieszczony został artykuł autorstwa E. Barxa, dotyczący Śmigla. Na wspomnianego autora powołuje się także Ludwik Gomolec w swojej pracy „Dzieje miasta Śmigla”.

Od sierpnia na terenie stanowiska archeologicznego w Bruszczewie trwały intensywne prace wykopaliskowe. Jest to jedna z nielicznych w skali europejskiej osada obronna z początków epoki brązu. Grupa archeologów z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Janusza Czebreszuka prowadziła badania na północnym skraju osady.

Założycielem cmentarza był w 1789 roku Carl Aleksander Bojanowski oraz Jego żona Eleonora z Bothmerów Bojanowska. Cmentarz położony jest na niewielkim wzniesieniu, w pobliżu linii kolejowej ze Starego Bo janowa do Śmigła.

Te najradośniejsze, najbardziej rodzinne święta zawsze były i są oczekiwane z wielką niecierpliwością i przez najmłodszych, i przez starszych. Oczekiwanie, przygotowanie i przeżywanie tych świąt było i jest tym, o czym pamięta się przez całe życie. Ich atmosfera znajdowała swoje odzwierciedlenie także w ówczesnej prasie śmigielskiej.

Początki zainteresowania hodowlą gołębi i ich wykorzystaniem do praktycznego celu, jakim było przenoszenie informacji, sięgają czasów starożytnych. W dziejach wyhodowano wiele ras tych ptaków, z których największą sławę i znaczenie zyskał gołąb pocztowy.

Taki był temat trzeciej już prelekcji, jaką wygłosił dr Janusz Czebreszuk z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 6 listopada br. w sali klubowej Centrum Kultury.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl